LOVER FOR AAHK

Lover for Aust-Agder Harehund Klubb stiftet 1946
Vedtatt av årsmøtet den 16/03-2018

Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for
Norsk Kennel Klub (NKK) den 20/02-2020


Kap 1 Innledende bestemmelser

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Aust-Agder Harehund Klubb, og forkortes til AAHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatte de rasene som til enhver tid er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF).[1]           

Klubben er lokal Harehundklubb og har sitt virkeområde i Aust Agder området. Klubben har verneting der hvor leder til enhver tid har sin adresse.                                            

[1] For raseklubber (ikke for lokal hundeklubb).


§1-2 Formål

Aust-Agder Harehundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund.
Aust-Agder Harehundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.


§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:    

 • Årsmøtet[1]
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite
 • Utstillingskomite

[1] Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket.

§ 1-4 Tilknytning og organisering

Aust-Agder Harehund Klubb er medlem i NHKF og NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Norsk Harehundklub skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber og AAHK. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.


Kap 2 Medlemskap og krav til dette


§2-1Medlemskap[1]                                                                       

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Harehundklub og NKKs virksomhet samt å følge Norske Harehundklubber og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, NHKF eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.


§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m. m gjelder i sin helhet.

 

Kap 3 Organisasjon


§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen Utgangen av mars

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.


§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholds har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.           

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider

Med innkallelsen skal følge:                                                                                               

- Saksliste                                                                                                                            

- Årsberetning                                                                                                                     

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.[1]   

- Budsjett for neste år [2]

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.[3]  

[1] Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist.

[2] Valgfritt. Denne posten skal behandles etter eventuelle forslag, men før valg.

[3] Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist.


§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 6. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 7. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år[1]
 8. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • 3 styremedlemmer for 2 år [2]
 • 2 varamedlemmer for 1 år [3]

Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst tilsvarende med opplisting.] [4]                                                                                

 • 2 revisorer for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.
 • Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år [5]

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.[6]

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

[1] Valgfritt.

[2] Valgfritt hvor mange. Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping. Styret bør bestå av et odde antall medlemmer for å sikre mulighet for flertall.

[3] Valgfritt hvor mange.

[4] Valgfritt hvilket alternativ man velger.

[5] Valgfritt om en ønsker større valgkomite.

[6] Med funksjonstid menes rimelig overlapping


§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.           

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.


Kap 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.


§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.


§4-3 Styrets oppgaver er å

 • lede klubben mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre harehundklubber.
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret [1]
 • oppnevne representant til NKK-regionen årsmøte
 • oppnevne representanter til NHKFs RS

[1] Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer


§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.[1] Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

[1] Komiteen kan økes i antall medlemmer.


§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er)[1] og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

[1] Kan velges flere, men må da være angitt antallet.

Kap. 6 Diverse bestemmelser


§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.


§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.[1]

[1] Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1.


§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.           

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NHKF.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.